Intervisie


Werkproblemen of dilemma's worden vaak in de wandelgangen of thuis besproken maar regelmatig helemaal niet. Dit geeft onrust, wrevel en stress. Bij intervisie worden deze werkgerelateerde problemen aan elkaar voorgelegd met de vraag het probleem te analyseren en van een advies te voorzien. In de de analysefase wordt er gekeken naar onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen of het eigen gedrag. Het is een traject van vallen en opstaan. De probleeminbrenger blijft zelf vrij en verantwoordelijk voor zijn/haar vervolgstappen.

Essentieel zijn: onderling vertrouwen & het ontbreken van hierarchie of carrierebelangen.

 

Opbrengst van een goed lopende intervisiegroep:

realbullet  Leren doorvragen; vragen naar gedachten en gevoelens
realbullet  Elkaar beter begrijpen en steun geven
realbullet  Leren reflecteren
realbullet  Vergroten eigen vaardigheden
realbullet  Gemotiveerder werken
realbullet  Het leren herdefiniĆ«ren van het oorspronkelijke probleem
realbullet  Feedback geven en ontvangen in al zijn vormen

 
Structuur

Er is een basisstructuur voor een intervisiebijeenkomst. Deze ziet er als volgt uit:

 

een  Fase van de probleeminventarisatie

Er wordt gestart met een kort rondje bijpraten. Hoe zit je erbij en wat is er sinds de vorige bijeenkomst allemaal gebeurd? Wat heeft de probleeminbrenger van de vorige keer met de adviezen gedaan? Vervolgens brengen de leden van de groep hun werkvraag naar voren; liefst kort en helder geformuleerd in maximaal 5 zinnen. De groep maakt een keuze.

2  Analysefase

De groep stelt informatieve vragen. Stel nooit suggestieve, interpreterende of gesloten vragen, dit brengt de probleeminbrenger in verwarring.

3  Bewustwordingsfase

Een grondige analyse brengt de probleeminbrenger vaak tot een herformulering van het probleem waarbij meestal het eigen aandeel in het probleem geformuleerd wordt. Of men formuleert een dieper liggende vraag. Een herformulering begint altijd met ik......

4  Adviesfase

Alle deelnemers geven een advies ten aanzien van het vraagstuk. De inbrenger kiest zelf voor welke oplossing hij/zij gaat. Uit adviezen kan ook een nieuw perspectief groeien. Adviezen hoeven niet altijd tot een directe oplossing te leiden, maar kunnen ook stof geven om te reflecteren over de achterliggende oorzaken. Deze fase wordt, indien nodig, afgesloten met een actieplan.

5  Bespreking van het groepsthema

Vaak blijkt dat de inbrenger niet uniek is met zijn werkinbreng en raakt het aan vragen en problemen waar andere deelnemers ook mee worstelen.
Er worden nu gezamenlijke ervaringen en eerder uitgeprobeerde oplossingen besproken, waardoor de betrokkenheid van een ieder bij het onderwerp wordt vergroot.

6  Evaluatie

De groep evalueert de werkwijze, het resultaat en spreekt af voor de volgende keer.